Thanh Hóa: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 502 với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng

(Xây dựng) – Gần đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương – Giàng phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 502 với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 502 với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Theo đó, dự án đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương – Giàng phường Thiệu Dương đến ngã ba đi Cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 10/11/2021; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng.

Lý do điều chỉnh tăng chi phí giải phóng mặt bằng và cập nhật các chi phí đầu tư khác đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 438/NQ-HĐND ngày 29/9/2023. Điều chỉnh đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh hơn 117 tỷ đồng.

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án từ “Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh là 55 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố là 40 tỷ đồng” thành “Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh là 55 tỷ đồng; Vốn ngân sách thành phố là 62,061 tỷ đồng”. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung số liệu, hồ sơ điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Theo Baoxaydung.vn